eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 07.12. 2021
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Elektrick������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ jednotky
esk drhy se brn proti liv reporti TV nova, podaly trestn oznmen a alobu
admin, 15.11.2007 (6782 pretan)

eské dráhy podaly alobu k Mstskému soudu v Praze o uveejnní odpovdi se stanoviskem D,a.s. na reportá TV Nova o problémech rychlovlak Pendolino, která byla podle D, a.s. livá. Dále bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele z okruhu spolenosti CET 21, spol. s r.o., která je provozovatelem TV Nova.

TV Nova odvysílala dne 31. íjna 2007 v Televizních novinách v 19.30 reportá o tom, e si rychlovlaky Pendolino na ad míst nerozumí se zabezpeovacím zaízením a jsou s nimi spojeny další problémy. Problematiku redaktor Hynek v uvedené reportái zkreslil, výpovdi zástupce D vytrhl z kontextu a zamlel dleitá fakta. Tato reportá je podle eských drah nepravdivá a zámrn zmanipulovaná.

eské dráhy jsou pesvdeny, e TV Nova porušila ustanovení § 31 odst. 2 zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, který ukládá provozovateli chovat se zpravodajsky neutráln. Proto eské dráhy dne 2. listopadu 2007 odeslaly TV Nova ádost o odvysílání odpovdi na reportá Jiího Hynka (ve smyslu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání) v tomto pesném znní:

„Dne 30. íjna tohoto roku zveejnila TV Nova reportá nazvanou „Další problémy s Pendolinem“. eské dráhy, a. s. k této reportái sdlují následující. Informace, které uvedla TV Nova v reportái Jiího Hynka, e Pendolino má další problémy se zabezpeovacím zaízení, jsou nepravdivé. Redaktor ml dostatek informací o tom, e idlo, o kterém se v reportái mluvilo, se pouívá pedevším pro sledování pípadného zadení loisek u nákladních vlak, pro Pendolino nemá význam. To má vlastní poítaovou diagnostiku a pípadný problém by okamit zjistil jeho strojvedoucí. Tento fakt redaktor veejnosti zatajil a sestavil informace tak, e mají vlaky problémy. ádné problémy v tomto smru neexistují, nejrychlejší vlaky D jsou zcela bezpené a pln schválené Dráním úadem. Naprosto neopodstatnn mohl Jií Hynek vydsit tisíce cestujících, co povaujeme za neomluvitelné.“

TV Nova nijak nereagovala a zmínnou odpov v zákonné lht neodvysílala. D, a.s. proto podávají alobu, ve které se chtjí domoci svého práva a poadují odvysílání odpovdi se stanoviskem D, a.s. TV Nova. Podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, pokud vysílání obsahuje skutková tvrzení, která se dotýkají cti, dstojnosti nebo soukromí fyzické osoby, a nebo jména i dobré povsti právnické osoby, je moné se domáhat zveejnní odpovdi nejprve pímým poadavkem a v pípad, e tomuto není vyhovno, lze se zveejnní domáhat soudní cestou.

Souasn eské dráhy odeslaly podnt k prošetení Rad pro rozhlasové a televizní vysílání.

Dále D podávají trestní oznámení na neznámého pachatele. eské dráhy se domnívají, e by v jednání neznámého pachatele z okruhu spolenosti CET 21, spol. s r.o. a dalších osob podílejících se na píprav, tvorb a vysílání reportáe, bylo moné spatovat naplnní skutkové podstaty trestného inu nekalé soute dle § 149 trestního zákona, kdy jeho jednání lze shrnout tak, e dne 30.10.2007 v 19.30 hodin rozšioval o oznamovateli zjevn nepravdivé údaje, které mohly poškodit dobrou povst a ohrozit chod a rozvoj podniku oznamovatele.

http://www.ceskedrahy.cz/wps/wcm/connect/CD-cz/cd/tiskove_centrum/tiskove_zpravy/tzp_cd_podaly_zalobu

Svisiace lnky:
D dnes podnikly prvn kroky vi TV NOVA kvli odvysln liv reporte o pendolinech (02.11.2007)
Stanovisko eskch drah ke liv a zmanipulovan reporti TV NOVA (31.10.2007)
Pendolna v esku vyetruj pre veobecn ohrozenie (31.10.2007)


Home